“ การงานอาชีพแฟร์ 2565”

วันศุกร์ที่  24 กุมภาพันธ์ 2566

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง เป็นประธานในการจัดกิจกรรม บูรณาการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 “ การงานอาชีพแฟร์ 2565” ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ บูรณาการร่วมกันกับอีก 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาอาชีพจากการ ลงมือปฏิบัติจริง และการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.