การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๑๔ , ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าตรวจ การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๔ และวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ โดยทางโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง ทั้งผู้บริหารและคณะครู ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี และเป็นไปด้วยความเรียบบร้อย จึงขอขอบคุณ ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง มา ณ โอกาสนี้

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.