การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด

วันที่  14  กุมภาพันธ์  2565

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง ให้การต้อนรับคณะนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นำโดย นางวชิรนุช พรหมภัทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางศิริลักษณ์ ศรีวีระนุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ นางสาวพรชนก คณาอนันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสาวนภัษมน เขียวนิล ศึกษานิเทศก์ ในการนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูนำเสนอผลการจัดการศึกษาและการดำเนินงานของโรงเรียน โดยได้รับกำลังใจในการทำงานพร้อมทั้งคำแนะนำจากคณะนิเทศติดตามฯ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหัแก่นักเรียนต่อไป

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.