สอบ NT ปีการศึกษา 2564

วันที่  16  มีนาคม  2565

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (์NATIONAL TEST) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.