กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่  4 สิงหาคม 2565

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูที่ได้รับรางวัล กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (โปสเตอร์)

โครงการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประจำปี 2565 ของสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.