กิจกรรมการเลือกตั้งประธานและสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 14 มิถุนายน 2565

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานและสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาล เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคม

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.