กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

วันศุกร์ที่   ๒ ธันวาคม  ๒๕๖๕

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง เป็นประธานในพิธีวันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการเทิดทูน และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม แสดงถึงความรัก ความกตัญญูกตเวที ให้ลูกได้สำนึกพระคุณของพ่อ ซึ่งเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.