กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย รวมใจสู่อาเซียน ปีการศึกษา 2565

วันที่  25 สิงหาคม 2565

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง เป็นประธานในกิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมไทย รวมใจสู่อาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีการจัดนิทรรศการวันอาเซียน การให้ความรู้และตอบคำถาม เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณีของอาเซียน บทบาทหน้าที่ของประเทศสมาชิกอาเซียน อีกทั้งมีการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ และกิจกรรมฐานบูรณาการการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.