คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

ครูผู้สอนระดับปฐมวัย

4 นางสาวสิริกร ชาติดี ครู

หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวสิริกร ชาติดี
ครู

3 นางสาวอัจฉรา แสนสวัสดิ์ ครู

นางสาวอัจฉรา แสนสวัสดิ์
ครู

4 นางสาววรรณิภา ยังมูล ครู หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

นางสาววรรณิภา ยังมูล
ครู