คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วนิดา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววนิดา หนึ่งคำมี
ครูชำนาญการ

กมลภพ

นายกมลภพ อุ่นเรือน
ครูอัตราจ้าง