คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

676003 copy

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวศิริขวัญ ฉายะบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ