คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ปัทมาภรณ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวปัทมาภรณ์ ไชยดำ
ครู

อมร

นายอมร ศรแสดง
ครู