กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

วนิดา

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาววนิดา หนึ่งคำมี

วนิดา

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมแนะแนว

นางสาววนิดา หนึ่งคำมี

นูรมี

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมชุมนุม

นางสาวนูรมี สะมะแอ

นิตยา

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี

นางสาวนิตยา  ศาลางาม

839721

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์

นางพัณณิตา ขำกล่อม