คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

839721

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพัณณิตา ขำกล่อม
ครูชำนาญการ

คาริสา

Miss  Karisa  Jamora  Balinon
ครูต่างประเทศ