คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เสาวลักษณ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเสาวลักษณ์ บุญยพันธ์
ครูชำนาญการ

676003 copy

นางสาวศิริขวัญ ฉายะบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ

ศศิธร

นางสาวศศิธร พิมพ์แก้ว
ครู

677171

นางสาวเกตนิศา อิศราภรณ์
ครูผู้ช่วย