คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ศศิธร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวศศิธร พิมพ์แก้ว
ครู

pat

 

นางสาวพรไพลิน สุวรรณรัตน์
ครูอัตราจ้าง