คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

S__11362416

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวอมรรัตน์  โกมลมาลย์
ครูผู้ช่วย

นูรมี

นางสาวนูรมี สะมะแอ
ครูอัตราจ้าง