คัดเลือกหนังสือ ปีการศึกษา 2567

วันที่ ๑๗  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง จัดการประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อดำเนินการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมี นายณรงค์ชัยเพ็ชรตะกั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน และครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ เข้าร่วมประชุมและร่วมคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปี ๒๕๖๗

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.