ค่ายบูรณาการวิชาการ ปีการศึกษา 2564

วันที่  11  มีนาคม  2565

กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองเป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน และได้ร่วมทำกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learning และการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.