การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

วันที่  21  พฤษภาคม  2565

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน รับผลการเรียนและรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ทั้งนี้การกิจจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นเป็นอย่างดี

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.