บุคลากรสายผู้สอนโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

ครูผู้สอนระดับปฐมวัย

อัจฉรา

หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัย

นางอัจฉรา ทวีลาภ
ครูชำนาญการ

สิริกร

นางสาวสิริกร ชาติดี
ครูชำนาญการ

วรรณิภา

นางสาววรรณิภา ยังมูล
ครู