วันเด็กแห่งชาติ 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน รวมถึงผู้ปกครองนักเรียน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล ทุนการศึกษา และร่วมออกร้านอาหาร และเครื่องดื่ม มา ณ โอกาสนี้

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.