วันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่   1  พฤศจิกายน  2565

วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้ปกครองมารับ – ส่ง นักเรียนด้านหน้าประตูโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้โรงเรียนยังคงมีมาตรการ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 และ ดำเนินการตามมาตรการ โรงเรียนปลอดภัย  (Safety Shool)

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.