กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ บูรณาการวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ บูรณาการวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง เป็นประธานในกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาค้นคว้าให้ทันต่อเหตุการณ์โลก และการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.