สถานศึกษาสีขาว

วันที่ ๑๕  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองเข้ารับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปี ๒๕๖๖ ระดับเงิน โดยมี ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมด้วยคณะกรรมการ จาก สพป.นนทบุรี ทั้งนี้ทาง โรงเรียนได้นำเสนอผลการจัดกิจกรรมดังกล่าว และขอขอบคุณท่านประธานและท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้คำแนะนำเป็นอย่างดีเพื่อต่อยอดในการ ดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.