เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

ซักซ้อม รร.เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน โดยนักเรียนต้องไม่เกิน 20คน/ห้องเรีย ตามรูปแบบกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และการจัดเตรียมสถานที่ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.