Christmas Day ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

นายณรงค์ชัย เพ็ชรตะกั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Christmas Day ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวตะวันตก รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก โดยกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือ และความสนใจจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.