Day 2 เข้าฐานกิจกรรม (ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สระบุรี)

Day 2 เข้าฐานกิจกรรม (ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สระบุรี)

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.