กิจกรรม ค่ายลูกเสือ- เนตรนารี (Day Camp)

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ค่ายลูกเสือ- เนตรนารี (Day Camp) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักระเบียบวินัย การทำงานร่วมกับผู้อื่น การรู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น และการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ลูกเสือ-เนตรนารี เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.