ประเมิน ITA โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล "โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง"

OIT O2 ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล
ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โทร. 02-525-3062
E-mail : tpschool.non1@gmail.com

676003 copy
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นางสาวศิริขวัญ ฉายะบุตร
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.086-368-1617
E-mail : kwansri.bt@gmail.com

วนิดา
หัวหน้างานบริหารบุคคล

นางสาววนิดา  หนึ่งคำมี
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โทร.098-990-9646
E-mail : jwanida.n@gmail.com

วิบูลอร
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาววิบูลอร นิลพิบูลย์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โทร.061-401-9779
E-mail : n.jiujitsu@gmail.com

วรรณิภา
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

นางสาววรรณิภา ยังมูล
ครู
โทร.098-252-5115
E-mail : wannipa-joy@hotmail.com