ประเมิน ITA โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล "โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง"

OIT O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล