ประเมิน ITA โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล "โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง"

OIT O31 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่