ประเมิน ITA โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล "โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง"

OIT O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O34