ประเมิน ITA โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล "โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง"

OIT O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ