ประเมิน ITA โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล "โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง"

OIT 06 4 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545