ประเมิน ITA โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล "โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง"

OIT 06 8  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546