ประเมิน ITA โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล "โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง"

OIT 06 8 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เฉพาะหัวข้อส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา