ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

การจัดสรรโอกาศเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2566
และรายชื่อสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ประการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี 1