“Wonderful Day” วันมหัศจรรย์ ฉันเป็นอะไรก็ได้

วันพฤหัสบดีที่   12  มกราคม 2566

 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “Wonderful Day” วันมหัศจรรย์ ฉันเป็นอะไรก็ได้ โดยมีนายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง กล่าวรายงานในการจัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ กล้าคิด กล้าแสดงออก นำไปสู่การเป็นนวัตกรรุ่นเยาว์ ที่มีความสุขสนุกสนานและเติบโตเป็นพลที่ดีของประเทศชาติ โดยกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก คุณอัครพล วัฒนสิน กรรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอลังอิ จำกัด โดยมี ดร.ขัตติยดา ไชยโย นำทีมวิทยากรมาร่วมกันให้ความรู้ ความสนุกสนาน ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.