องค์ที Intro Slide Slide
Announcement ⋇⊶⊰❣⊱⊷⋇💫🌟โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566 ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.🌟💫⋇⊶⊰❣⊱⊷⋇
348629238_915195439540601_3321075263631612285_n
ยินดีคุรุสดุดี
ประกาศ
339107686_1300056857603912_9156210086510483053_n

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
ยินดีต้อนรับ

​โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2476 โดยอาศัยสถานที่ที่วัดโพธิ์ทองล่างเป็นสถานที่เรียน มีนายเปรื่อง ฉายานนท์เป็นครูใหญ่ ต่อมาวัดทางหลวงได้รื้อศาลาการเปรียญเพื่อสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศ จึงได้นำนักเรียนจากวัดโพธิ์ทองล่างไปเรียนที่วัดทางหลวง ตั้งชื่อว่า โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง ในวันที่ 24 มกราคม 2497 ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผอ.2

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

headQ_A
Q_A
comment
haedAIT
01gif
02gif
04gif

วารสารประชาสัมพันธ์รอบรั้ว ม่วง-ชมพู

วารสารประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70

ภาพกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บทเรียนออนไลน์โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

moe
obec
edl