RAMA10
Announcement ⋇⊶⊰❣⊱⊷⋇💫🌟โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1🌟💫⋇⊶⊰❣⊱⊷⋇
tpsave

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
ยินดีต้อนรับ

​โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2476 โดยอาศัยสถานที่ที่วัดโพธิ์ทองล่างเป็นสถานที่เรียน มีนายเปรื่อง ฉายานนท์เป็นครูใหญ่ ต่อมาวัดทางหลวงได้รื้อศาลาการเปรียญเพื่อสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศ จึงได้นำนักเรียนจากวัดโพธิ์ทองล่างไปเรียนที่วัดทางหลวง ตั้งชื่อว่า โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง ในวันที่ 24 มกราคม 2497 ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

456

นายณรงค์ชัย  เพ็ชรตะกั่ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

hqa
qa
t.qa
pqa
t.pqa
t.kqa

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

วารสารประชาสัมพันธ์รอบรั้ว ม่วง-ชมพู

ภาพกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

วารสารประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บทเรียนออนไลน์โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

moe
obec
edl