ฝ่ายบริหารโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายณรงค์ชัย เพ็ชรตะกั่ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
e-mail: tpschool.non1@gmail.com
tel: 0-2525-3062

หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นางสาวศิริขวัญ ฉายะบุตร
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
e-mail: kwansri.bt@gmail.com
tel: 0-2525-3062

หัวหน้างานบริหารบุคคล

นางสาววนิดา หนึ่งคำมี
ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
e-mail: jwanida.n@gmail.com
tel: 0-2525-3062

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวเสาวลักษณ์ บุญยพันธ์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
e-mail: nongnutdiizz20@gmail.com
tel: 0-2525-3062

หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

นางสาววรรณิภา ยังมูล
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
e-mail: wannipa.joy2531@gmail.com
tel: 0-2525-3062