การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT : National Test) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

วันที่  24  มีนาคม  2564

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT : National Test) ประจำปีการศึกษา 2563  มีนายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานสนามสอบโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง  และในครั้งนี้มีคณะครูจำนวน 4 ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดลานนาบุญ

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.