กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่  18 สิงหาคม 2565

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ รู้จักการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาค้นคว้า ก้าวทันเหตุการณ์โลก เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดประดิษฐ์ สิ่งใหม่เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรม Science Show กิจกรรมประกวดหนูน้อยชุดรีไซเคิล และกิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการร่วมกับ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมคณิตคิดหรรษา กิจกรรมการงานพาท่องศิลปะ ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ และความสุขให้กับนักเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.