“ ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 2565”

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาสุธน สุธโน เจ้าอาวาสวัดทางหลวง และคณะพระวิทยากรจากวัดทางหลวง เป็นผู้อบรมและให้ความรู้กับนักเรียนในกิจกรรมครั้งนี้

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.