ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2

วันที่ 17 สิงหาคม 2563

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำโดย
ท่านรอง ฯ วชิรนุช พรหมภัทร์ (รองผอ.สพป.นบ.1)
นางฉลวย ฝั้นเต็ม (ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มพัฒนาฯ)
ศน.ณัฐริน เจริญเกียรติบวร (ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน)
ศน.หัทยาพร สุภาสูรย์ (ศึกษานิเทศก์)
ศน.จิตตากานต์ วังคำ (ศึกษานิเทศก์)

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.