“วันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันพุธ ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง จัดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่า รักษา และหวงแหน “ภาษาไทย” ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติไทย อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สวยงามของคนไทย โดยมี นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งภายในกิจกรรมวันนี้ ประกอบด้วย ชุดการแสดง เปิดโลกวรรณคดีไทย และกิจกรรมฐานบูรณาการ บ้านภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เหมาะสม ทั้งการอ่าน การพูด และการเขียนภาษาไทย

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.