วันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองจัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนายณรงค์ชัย เพ็ชรตะกั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
มีการประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดกระทง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงของไทย ให้คงอยู่สืบไป

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.