รับการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอน Akita Action

วันที่  3  พฤศจิกายน  2563

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง พร้อมด้วยคณะครู รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Akita Action  นำโดยนางวชิรนุช พรหมภัทร์ รองผู้อำนวยการสพป.นนทบุรี เขต 1  นางพนิดา อุสายพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี  คณะศึกษานิเทศก์และผู้ทรงคุณวุฒิ  รับฟังการนำเสนอผลการนำรูปแบบการสอน Akita มาใช้ในการเรียนการสอนวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านได้ในคำแนะนำและแนวทางในการนำไปใช้สู่ห้องเรียนให้ครบทุกชั้นทุกวิชา ตามจุดเน้นของสพป.นนทบุรี เขต 1 เป็นลำดับต่อไป 

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.