การประกวดการแข่งขัน “โรงเรียนคาร์บอนต่ำ”

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2566

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง ได้รับรางวัล “ชนะเลิศอันดับ ๑ ” ในการประกวดการแข่งขัน “โรงเรียนคาร์บอนต่ำ” และได้รับเงินรางวัลจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โครงการนครนนท์สู่เมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียน เยาวชน ในการลดใช้พลังงานและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานศึกษา ดำเนินงานขยายผลสู่วัด ชุมชน และครอบครัวนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำในบทบาทของสถานศึกษา

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.