ประเมิน ITA โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล "โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง"

OIT 06 15 ระเบียบ ก.ค.ศ. การดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูฯพ.ศ.2561